Telekom Veszprém – Meskov Breszt 34-22 | vehirsport.hu