Telekom Veszprém – PPD Zagreb 28:25 | vehirsport.hu